Kortykosteroidy czy to sterydy

我們使用GRADE工作小組評比法(Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) Working Group approach)來評估證據的整體品質。由觀察性研究而來的資料一開始只能被列在低品質。由於在低出生體重的不精確性以及在死胎的不一致性,我們進一步的將證據品質降階。較低的證據品質使得這些研究結果的效果預估值具有較低的信心。

Kortykosteroidy czy to sterydy

kortykosteroidy czy to sterydy

Media:

kortykosteroidy czy to sterydykortykosteroidy czy to sterydykortykosteroidy czy to sterydykortykosteroidy czy to sterydykortykosteroidy czy to sterydy

http://buy-steroids.org